top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan mukainen tietosuojaseloste.
 

Rekisterinpitäjä

Bitmore Oy
Miestentie 9
02150 Espoo
2707904-6

 

Rekisteristä vastaava henkilö
Vesa Takkinen
Bitmore Oy
Miestentie 9
02150 Espoo


Rekisterin nimi
Bitmore Oy:n asiakasrekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

 • Asiakasuhteen hoitaminen ja ylläpito (suostumus)

 • Suoramarkkinointi (suostumus)

 • Laskutus (Sopimuksen täytäntöönpano, Kirjanpito- ja verolainsäädännöstä johtuvat velvoitteet)

 • Tuki- ja ylläpitopalveluiden toteuttaminen (Sopimuksen täytäntöönpano)

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa käsittelylle kutakin käsittelytarkoitusta koskien erikseen.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisterin sisältö ja tietoryhmät
Asiakasrekisteriin kerätään seuraavia tietoja:
1.    Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin kerätyt tiedot saadaan pääasiassa seuraavista tietolähteistä:

 1. Rekisteröidyltä itseltään

 2. Rekisteröidyn työnantajayritykseltä


Käsittelytoimet

 

Henkilötietojen kerääminen ja säilytys
Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sähköisesti rekisterinpitäjän itse tai kolmannen rekisteröidyn puolesta ylläpitämiin tietojärjestelmiin. Kaikki henkilötiedot säilytetään niiden lähteestä ja keräämistavasta riippumatta riittävästi suojattuna alalla hyväksyttyjä standardeja sekä teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja noudattaen. Sähköisessä muodossa olevien henkilötietojen suojaus toteutetaan päätelaitteella ylläpidettävin palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietojen fyysinen suojaus toteutetaan pitämällä ne lukittuna riittävästi valvotuissa tiloissa, joihin vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy.   

 

Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille
Rekisteröityä koskevia tietoja ei siirretä kolmansille.


Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytysaika ja poistaminen
Henkilötiedot säilytetään 12 kk. Laskutuksen yhteydessä tietoja säilytetään 10 vuotta kirjanpidon säilytysvelvollisuuden vuoksi.

Tietojen suojaaminen

Tiedot on suojattu seuraavilla menetelmillä:

 • Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa

 • Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja käyttövaltuudet on dokumentoitu

 • Rekisterin käyttö on ohjeistettu

 • Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja varmistettu.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy rekisterissä oleviin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Samoin rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista, jotka on tallennettu asiakasrekisteriin.

 

Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, rekisterinpitäjä perii niistä kohtuullisen maksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Henkilötietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat harhaanjohtavat, vanhentuneet, puutteelliset ja virheelliset tiedot oikaistuksi toimittamalla rekisterinpitäjälle riittävä selvitys siitä, miten ja miltä osin tietoja tulee rekisteröidyn käsityksen mukaan korjata tai täydentää.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen tulee itse oma-aloitteisesti ilmoittaa, mikäli hänen rekisterinpitäjälle ilmoittamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia tai ne on annettu puutteellisina tai virheellisinä.

Henkilötietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi osallistujarekisteristä seuraavin edellytyksin:

 1. Henkilötietoja ei enää tarvita soveltuviin käsittelytarkoituksiin;

 2. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai

 3. Laki edellyttää henkilötiedon poistamista.

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittely suoramarkkinointiin, suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Siirrot toiseen tietojärjestelmään

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että

 1. se on teknisesti mahdollista;

 2. käsittely perustuu automaattisiin tietojenkäsittelymenetelmiin;

 3. käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpano; ja

 4. siirto ei synnytä haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Poistamiseen ja siirtämiseen liittyvät rajoitukset

Rekisterinpitäjä voi kuitenkin yllä mainitusta siirrosta tai poistamisesta, mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen

 1. yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;

 2. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;

 3. rekisterinpitäjään soveltuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

 4. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;

 5. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten; tai

 6. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kuten niiden siirtämistä toiseen tietojärjestelmään, niihin pääsyn estämistä kokonaan tai osittain tai väliaikaista poistamista esimerkiksi verkkosivustolta, seuraavin edellytyksin:

 1. Rekisteröity kiistää kyseisten henkilötietojen paikkansapitävyyden;

 2. Kyseisten henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa kyseisten henkilötietojen poistamista ja samalla nimenomaisesti vaatii niiden käsittelyn rajoittamista; tai

 3. Rekisteröity tarvitsee kyseisiä henkilötietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi eikä rekisterinpitäjä enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja soveltuviin käsittelytarkoituksiin.

Yllä 1-kohdassa tarkoitetussa tilanteessa henkilötietojen käsittelyä voidaan rajoittaa ajaksi, jonka kuluessa niiden paikkansapitävyydestä voidaan varmistua.

 

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle rekisterinpitäjän käsittelytoimista osoitteessa www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.

Rekisteröidyn yllä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi tehtävät pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti, ellei laki muuta edellytä. Pyynnön tekeminen on rekisteröidylle maksutonta, ellei se ole ilmeisen perusteeton tai kohtuuton tai ellei niitä esitetä toistuvasti. Tällöin rekisterinpitäjä perii pyynnön käsittelystä kohtuullisen maksun käytössään olevan hinnaston mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle kirjallisesti pyynnön johdosta suoritetuista toimenpiteistä kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Mikäli laki sallii määräajan pidentämisen, toimenpiteistä on ilmoitettava aina viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Samalla rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa määräajan pidentämisen syyt.
 

◄ Takaisin
bottom of page